C C C C A+ A A- X

Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ИНФОРМИРАНОСТ

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Административен съд - Разград е ангажиран с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни. Защитата на личните данни се урежда в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), а също и в други правни актове на Европейския съюз и в законодателствата на неговите държави членки.

 

Информация, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данните и от друг източник (информация по чл. 13 и 14 от Общия регламент относно защитата на данните)

 

 1. Данни за администратора и за контакт с него

Административен съд - Разград е администратор на лични данни.

Данните за контакт с администратора са:

 • гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 33.
 • електронна поща на адрес admcourt-rz@admcourt-rz.org   

 

 1. Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните

В Администрацията на съда със заповед на административния ръководител на съда е определено длъжностно лице по защита на данните и данните за контакт с него са: Пламена Мутафова – съдебен секретар, тел.: 612 175, електронна поща: pmutafova@admcourt-rz.org

 

 1. Категории лични данни, цели и основания, на които се обработват в Административен съд - Разград

Административен съд - Разград обработва лични данни за постигане на следните цели, които отразяват и основанията за тяхното обработване.

 

3.1. Дейности по изпълнение на правомощията на съда, свързани със спазване на законността, на нормативно установените функции и задължения на магистратите (на основание чл. 6, пар. 1, буква “в“ и „д“, от Общия регламент относно защитата на данните)

За тази цел се обработват лични данни на лица (страни и техни процесуални представители), които сезират съда с искови молби, жалби, протести и други искания с цел тяхното индивидуализиране, както и лични данни и на други участници в съдебния процес при разглеждане и решение на делата. С оглед естеството на искането това са данни, свързани с физическата идентичност, икономическата идентичност, данни, свързани с присъди и/или данни относно здравословното състояние. Използването на данните за съответните лица е за служебни цели, които служат за изпращане на призовки, съдебни книжа и друга кореспонденция, свързана с входящи и изходящи документи по повод движението и обработването на съдебните дела.

 

3.2. Дейности на администрацията по обработване на лични данни при управление на човешки ресурси: на основание чл. 6, пар. 1, буква “в“ от Общия регламент относно защитата на данните)

За тази цел се обработват лични данни на кандидати за работа, на служителите от администрацията, на съдиите, изпълнителите по граждански договори в съда по време на дейността им по изпълнение на тези договори. Обработваните категории данни включват данни относно физическата, социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало, както и за здравословното състояние на лицата, основни работни данни и данни за набиране/подбор при участие в конкурсни процедури. Използването на личните данни е с цел изпълнение на произтичащите законови задължения във връзка с правоотношенията на лицата и постигане на финансова отчетност.

Личните данни не се използват повторно за несъвместими цели. Обработването им се свежда до целите, за които данните се събират, както и за целите на архивирането в обществен интерес, научни и исторически изследвания и статистически цели.

 

3.3. Дейности на администрацията по обработване на лични данни при осъществяването на финансово-счетоводната дейност: (на основание чл. 6, пар. 1, буква “в“ Общия регламент относно защитата на данните)

За тази цел се обработват лични данни на съдии, съдебни служители, изпълнителите по граждански договори в съда по време на дейността им по изпълнение на тези договори, включително и лични данни на вещи лица, свидетели в процеса, контрагенти-доставчици и други. Обработваните категории данни включват данни относно физическата и социална идентичност, както и за здравословното състояние на лицата. Използването на личните данни е с цел изпълнение на произтичащите законови задължения във връзка с правоотношенията на лицата и постигане на финансова отчетност.

 

3.4.  Дейности по обработване на лични данни по ЗДОИ: (на основание чл. 6, пар. 1, буква “в“ и „д“ Общия регламент относно защитата на данните)

За тази цел се обработват лични данни на заявители по ЗДОИ. С обработването на исканията по този закон, се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. Административен съд - Разград предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на закона.

 

 1. Категории получатели на лични данни извън Административен съд - Разград

Административен съд - Разград разкрива лични данни на трети страни и получатели само ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай според законовото им основание да получат данните, като могат да бъдат:

- държавни органи в съответствие с техните правомощия;

- банки с оглед изплащане на дължимите възнаграждения на служителите в Административен съд - Разград;

- за пощенски и куриерски услуги при адресиране на кореспонденция до физически лица и юридически лица.

 

 1. Срок за съхранение на данните

Административен съд - Разград прилага принципа за ограничаване на съхранението и съхранява лични данни в периоди, които са подходящи за целите, за които данните се обработват, като се отчита и научно-историческото или справочното им значение. В зависимост от вида на данните, срокът им за съхранение е съгласно Номенклатурата на делата със срокове за съхраняване в Административния съд.

 

 1. Права на физическите лица

Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

 • право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;
 • право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
 • право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);
 • право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 • право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.

Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права може да упражните с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.

 

 1. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда

Ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни и/или Инспектората на ВСС.

 

 1. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации

Административен съд - Разград не предава личните данни в трети държави или международни организации.

 

 1. Значение на предоставените личните данни

Административен съд - Разград обработва Вашите лични данни, като задължително изискване за изпълнение на официални правомощия и законови задължения. Непредоставянето на личните Ви данни в тези случаи препятства възможността за предприемане на действия по Ваши искания.

 

 1. От какви източници получаваме лични данни

Обработваните от Административен съд - Разград лични данни се предоставят от физически лица, за които се отнасят, както и от други лица в предвидените от нормативен акт случаи.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация